Privacy policy for 'Autism test' app

Personal information you entered into this app (i.e. answer to questions) are saved into file on SD card, or (if SD card is unavailable) inside app directory. You can also send result to someone by email. But app doesn't use Internet at all, and doesn't connect to it.

Polityka prywatnosci aplikacji 'Test autyzmu'

Jeśli odpowiedzi na pytania zakwalifikować jak dane osobowe, to są one zapisywane na karcie SD (lub w katalogu aplikacji), i możesz je również wysłać via email. Ale app jako taka w ogóle nie używa Internet i się z nim nie łączy.