Małgorzata Luc

Zainteresowania badawcze

Zastosowania GIS i teledetekcji w analizie i ocenie środowiska geograficznego.
Relacja człowiek a środowisko w aspekcie zrównoważonego zarządzania zasobami.
Analiza zmian pokrycia i użytkowania ziemi w różnych ciągach czasowych.
Analiza zmian krajobrazów w ujęciu historycznym.
Zarządzanie krajobrazem.
Wizualizacja kartograficzna.

Wykształcenie

Stopień magistra geografii na specjalizacji hydroklimatologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, lipiec 1991 rok

Dyplom studiów podyplomowych z Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, lipiec 1993 rok

Dyplom studiów językowych z języka angielskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Toruń, 1996 rok

Dyplom podyplomowego kursu z Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii, Uniwersytet Edynburski, Wielka Brytania, marzec 1997 rok

Stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, za pracę Przemiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Strugi Toruńskiej od końca XVIII w. do końca XX w., październik 2003 rok

Zatrudnienie

1994 - 1996: Nauczyciel języka angielskiego, Toruń
1997: Technik GIS, Instytut Geografii, Uniwersytet  Edynburski, Wielka  Brytania
1997 - 2004: asystent, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
2004 - 2007: adiunkt, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
od 2007: adiunkt, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wybrane publikacje

1998
PodgórskiZ., Luc M., 1998, Wykorzystanie trójwymiarowej wizualizacji w badaniach wybranych elementów antropogenicznej rzeźby terenu Pojezierza Chełmińskiego, [w:] Kistowski M. (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Systemy Informacji Geograficznej w Badaniach Środowiska Przyrodniczego, Gdańsk, 133-138.

2001
Czarnecki A., Luc M., 2001, Potential input of tourism into economic sustained development in the area of the Baltic Sea - case study of the lower Vistula, Żuławy, Vistula Basin and Elbląg Channel (Poland), Baltic 2001, a regional, IT-based environment conference for the Baltic, organised as part of BEIDS http://www.beids.de/baltic2001/opening.html

2004
Chruścińska A., Lankauf K.R., Luc M., Oczkowski H.L., Przegiętka K.R., Szmańda J.B. 2004, Evolution of St. Laurent Mountain near Chełmno based on luminescence dating, Geochronometria 23, 27-34.

Luc M., 2004, Przemiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni  Strugi Toruńskiej od końca XVIII w. do początku XXI wieku, [w:] Kejna M. Uscka J.(red.) Funkcjonowanie i monitoring geosystemów w warunkach narastającej antropopresji Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Turpress, Toruń, 401-418.

Szmańda J.B., Luc M., Lankauf K.R., 2004, Zarys środowiska geograficznego Mikroregionu Osadniczego w Kałdusie, [w:] Chudziak W. (red.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 19-30.

Szmańda J.B., Luc M., Lankauf K.R., 2004, Próba rekonstrukcji zmian rzeźby i fazy rozwoju Góry Św. Wawrzyńca, [w:] Chudziak W. (red.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 177-184.

Luc M., Szmańda J.B., 2004, Krajobraz Chełmińskiego Mezoregionu Osadniczego, [w:] Chudziak W. (red.) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 2, Toruń, 31-42.

2005
Przegiętka K.R., Richter D., Chruścińska A., Oczkowski H.L., Lankauf K.R., Szmańda J.B., Luc M., Chudziak W., 2005, Quartz Luminescence Applied in Palaeoenvironmental Reconstruction of Dune, Physica Scripta, T. 118, 257-260.

Luc M., Szmańda J., Lis K., 2005, Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej, Roczniki Geomatyki, T.3, z.4, 117-126.

Luc M., Czarnecki A., 2005, Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich w Polsce według kryteriów trwałego rozwoju, przy zastosowaniu technik GIS, Roczniki Geomatyki, T.3, z.4, 109-117.

Szmańda J., Molewski P., Luc M., Andrzejewski L., 2005, Kształtowanie się rzeźby glacjalnej i glacjofluwialnej na przykładzie fragmentu środkowej części strefy marginalnej Tungnaárjökull, [w:] Molewski P. (red.) Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne Islandia 14-28 sierpnia 2005, Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - Formy i osady, 29-37.

2006

Szmańda J.B., Gierszewski P., Luc M., 2006, Accumulation models of bottom sediments in Wloclawek Reservoir (Central Poland), Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006, 493-498.

Gierszewski P., Szmańda J.B., Luc M., 2006, Distribution of the Bottom Deposits and Accumulation Dynamics in the Wloclawek Reservoir (Central Poland), WSEAS Transactions on Environment and Development, Iss. 5, vol. 2, 543-549.

Luc M., Czarnecki A., 2006, Applying geoinformation in recommendations for localising poplar plantations in Poland, WSEAS Transactions on Environment and Development, Iss. 5, vol. 2, 519-524.

Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2006, Ecological capacity measurements as useful tools of planning land management in a lake district: Iława Landscape Park case study, Environmental Economics and Investment Assessment, WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol.98, WITPress, 295-305.

Luc M., Szmańda J.B., Chudziak W., 2006, Próba rekonstrukcji krajobrazu wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie koło Chełmna, [w:] Gierszewski P., Karasiewicz M.T. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Geografia Fizyczna, Dokumentacja Geograficzna 32, 189-194.

Luc M., Czarnecki A., 2006, Kryteria krajobrazowe do planowania lokalizacji plantacji topolowych w Polsce północnej i centralnej, [w:] Gierszewski P., Karasiewicz M.T. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Geografia Fizyczna, Dokumentacja Geograficzna 32, 183-188.

2007
Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2007, Waterway contributions to ecological European Tourism and Interregional Economy: example of West-East Inland route in Poland, Journal of Agricultural, Food, and Environmental Sciences, Volume 1, Issue 2.

Bielecka E., Szmańda J.B., Luc M., 2007, Próba oceny zróżnicowania pokrycia terenu w oparciu o kompleksową analizę wielowskaźnikową doliny Wisły i Odry, studium przypadku, [w:] Myga-Piątek U. (red.), Doliny rzeczne Przyroda - Krajobraz - Człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec, 41-50. 

2009
Luc M., Szmańda J. B., Bielecka E., 2009, From Land cover diversity to landscape variety in Poland. Raster data analysis, [w:] Breuste J., Kozová M., Finka M. (red.) European IALE Conference 2009 European Landscape in Transformation Challenges for Landscape Ecology and Management 70 Tears of Landscape Ecology in Europe 12-16 July 2009 Salzburg (Austria), Bratislava (Slovakia) pp. 489-492.

Kozak J., Luc M., 2009, Geograf u progu ery kosmicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 104 ss.

Kozak J., Luc M. (red.), 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20, Kraków, s. 478.

2010
Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2010, Wykorzystanie cech i zasobów środowiska w tworzeniu krajobrazu miast usytuowanych w dolinach rzecznych na przykładzie Torunia, [w:] Chylińska D., Łach J., (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Wrocław, s. 137-150.

2011
Chormański J., Jodłowski M., Luc M., 2011, Rzeźba i wody powierzchniowe [w:] Kozak J., Pyka K., (red.) Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 26-65.

Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków, ss. 145.

Faracik R., Luc M., Pawlusiński R., Trzepacz P., 2011, Dziedzictwo kulturowe, turystyka i rekreacja [w:] Kozak J., Pyka K., (red.) Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 190-213.

Kaim D., Kołoś A., Luc M., Trzepacz P., 2011, Osadnictwo [w:] Kozak J., Pyka K., (red.) Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 116-147.

Działalność naukowo-badawcza

Program TEMPUS JEP Contract No: 12284-97, Creation of curriculum relevant to the new study course "Ecology and Environmental Sciences"

 • Doskonalenie programu studiów na kierunku "Ekologia i Ochrona Środowiska" - staż na Zawodowym Uniwersytecie Ochrony Środowiska w Deventer, Holandia
 • Tworzenie programu przedmiotu "Systemy Informacji Geograficznej - jako narzędzie  wspomagające badania terenowe" - Uniwersytet Ulsterski, Coleraine, Irlandia Północna
 • Symulacja programu nauczania "Consultation and support in preparing scenario of curriculum" na kierunku Nauki o Środowisku, Uniwersytet Ulsterski, Coleraine, Irlandia Północna

Program TEMPUS JEP Contract No: GIST-CroHE, CD_JEP-41174-2006(HR), Train The Trainer in modern teaching methodologies for faculty at partner universities, Uniwersytet w Zagrzebiu

UNIGIS - podyplomowe, międzynarodowe studia z Distance Education in GIScience and GISystems

Program PHARE - Commission of the EUROPEAN Communities Directorate_General for Agriculture DGVI.FII.3, Poplars - a multiple-use crop for European arable Farmers (PAMUCEAF), Contract no FAIR6 CT98-4193

Granty KBN i MNiSW

 • 2003-2006: Retrodiction of the glacial processes in the western part of Vatnajökull marginal zone (Iceland) applying photogrammetric and GIS analysis (IG, UMK, Toruń)
 • Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wody i osadów jako wskaźnika warunków przepływu przez zbiornik włocławski (IGiPZ PAN, Toruń)
 • Współczesny zespół osadniczy w Kałdusie -  chelminski sedes reni principales. Rekonstrukcja środowiska geograficznego Góry Św. Wawrzyńca (IAiE, UMK, Toruń)
 • 2009-2011: Kierunki przemian rzeźby i depozycji osadów w wielokorytowych systemach fluwialnych Wisły i Dunaju w warunkach zabudowy hydrotechnicznej - studium porównawcze (IGiPZ PAN, Toruń)
 • 2008-2011: Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach polskich w okresie 1988-2006 na podstawie kwerendy terenowej i wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych (IGiGP, UJ)

Szkoły letnie

 • 2nd International Summer School "Anthropogenic transformations and management of the lower Vistula River basin and its interface with the Baltic Sea", Toruń-Tczew
 • Sokrates IP 3
 • ENEREGION Summer School 2008,  Z_GIS, Centre for Geoinformatics, Salzburg University, Austria
 • ENEREGION Summer School 2009, Z_GIS, Centre for Geoinformatics, Salzburg University, Austria

Toruńskie Festiwale Nauki i Sztuki

Nagrody

Zbiorowa nagroda Rektora UMK stopnia I za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim  2004/2005

Zbiorowa nagroda Rektora UMK stopnia III za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim  2004/2005

Zbiorowa nagroda JM Rektora UJ stopnia II za opracowanie nowego programu studiów w roku akademickim  2009/2010.

 
Copyright