Historia Zakładu Systemów Informacji Geograficznej

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej GIS, powstała w 1993 r., jako pierwsza uniwersytecka jednostka w Polsce zajmująca się systemami informacji geograficznej. W 1998 r. uzyskała ona rangę zakładu. Założycielem i kierownikiem Pracowni, a następnie Zakładu GIS był prof. Wojciech Widacki.

W latach 90. w Zakładzie GIS prowadzono nowatorskie prace z zakresu degradacji lasów, zmian użykowania ziemi oraz ekologii krajobrazu, z zastosowaniem GIS oraz teledetekcji. Obszarem badań były przede wszystkim Karpaty Polskie, a w szczególności Beskid Śląski.

W roku akademickim 1992/93 wprowadzono pierwszy kurs dydaktyczny GIS, najpierw jako przedmiot do wyboru dla studentów geografii i innych kierunków, następnie jako przedmiot obligatoryjny. Uzupełniono go następnie kilkoma kursami na poziomie zaawansowanym, w tym zajęciami terenowymi. W 1996 r. dzięki środkom grantu TEMPUS, powstało Laboratorium Systemów Informacji Geograficznej z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi i sprzętem peryferyjnym, wyposażone w programy IDRISI, ArcInfo, ArcView i Erdas Imagine (w Collegium Broscianum na Grodzkiej 52). Opracowano podręczniki i materiały dydaktyczne do kursów z zakresu GIS. Zakład GIS aktywnie rozwijał także badania i dydaktykę w zakresie nawigacji satelitarnej - przez kilka lat funkcjonowała w nim Stacja Korekcyjna GPS. W latach 1993-2006 Zakład GIS był organizatorem trzech międzynarodowych konferencji naukowych, ponad 20 warsztatów, a także współuczestniczył w organizacji kilku konferencji krajowych.

W 2003 roku w Zakładzie GIS uruchomiono Polskie Centrum UNIGIS, jeden z kilkunastu ośrodków współpracujących w ramach sieci UNIGIS. Centrum UNIGIS prowadzi wspólnie z Centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu w Austrii dwuletnie studia podyplomowe z zakresu teorii i technologii informacji geograficznej. Studia prowadzone są na odległość, przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów i materiałów.

W 2006 roku zmarł założyciel i kierownik Zakładu GIS, prof. Wojciech Widacki. Przed Jego śmiercią obowiązki kierownika Zakładu pełnił dr Mateusz Troll, a następnie dr Jacek Kozak. W 2007 roku Zakład GIS połączył się z Zakładem Kartografii i Teledetekcji.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Założycielem i kierownikiem
Pracowni GIS, a następnie Zakładu GIS, był prof. Wojciech Widacki.

Wspomnienie o Profesorze
Wojciechu Widackim

 


Dawne Laboratorium GIS w budynku
Collegium Broscianum
(ul. Grodzka 52)

 


Dawne Laboratorium GIS w budynku
Collegium Broscianum
(ul. Grodzka 52)

Copyright