Aneta Szablowska-Midor

Wykształcenie

Stopień magistra w zakresie geografii fizycznej ze specjalnością Systemy Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, 1999

Kurs pedagogiczny, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999

Studia za granicą

Austria, Paris-Lodron University in Salzburg, 2005
Wielka Brytania, Manchester Metropolitan University, 1997-1998
 

Doświadczenie zawodowe

Specjalista, asystent, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełnione funkcje

koordynator Studiów Podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

kierownik administracyjny projektu badawczego “Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, FORECOM”

mentor i ewaluator w projekcie „Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 2010”

administrator w projektach „Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 2006”, “Environmental Management with Geographic Information Science (emGIS)”, “Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education (GIST-CroHE)

nauczyciel akademicki


Zainteresowania badawcze

E-learning w kształceniu w zakresie geoinformatyki
Kształcenie ustawiczne
Edukacja dorosłych

Wybrane publikacje

Szablowska-Midor A (2012) Personal learning styles of students in GIS distance education as a success factor. In: Hubeau M, de Bakker M, Toppen F, Reinhardt W, Steenberghen T, Van Orshoven J (eds) 8th European GIS Education Seminar 6-9 September 2012 GIS-education: Where are the boundaries? Seminar proceedings Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, s. 127-135

Szablowska-Midor A (2012) Komunikacja zindywidualizowana w nauczaniu online. W: Morbitzer J, Musiał E (red.) Człowiek-media-edukacja Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, s. 589-593

Kozak J, Szablowska-Midor A (2009) Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Roczniki Geomatyki, t7(6) s. 73-80

Szablowska-Midor A (2008) Skuteczność nauki na odległość w opinii studentów UNIGIS (Distance learning effectiveness in students’ opinion). W: Morbitzer J (red) Komputer w edukacji 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Akademia Pedagogiczna, Pracownia Technologii Nauczania, Kraków, s. 247-251

Szablowska-Midor A (2008) Skuteczność e-learningu w geoinformatyce - badanie opinii studentów (E-learning effectiveness in filed of geoinformatics). V Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 13 listopada 2008, Poznań. CD-ROM

Szablowska-Midor A (2007) Learning GIS in the Distance Learning Environment - Students' Perspective. W: Catling S, Taylor L (red) Changing Geographies: Innovative Curricula The Conference Proceedings London Conference April 10th - 12th 2007. The International Geographical Union Commission on Geographical Education British Sub-Committee and HERODOT, Oxford, s. 333-339

Szablowska-Midor A, Pająk A (2007) Profil, predyspozycje i preferencje e-studentów UNIGIS (Profile, predispositions and preferences of UNIGIS e-students). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i teledetekcji vol. 17b, s. 749-757

Szablowska-Midor A, Kozak J, Widacki W (2006) UNIGIS studies in Poland - learning GIS at distance.W:Donert K (red) Teaching Geography in Europe using GIS Proceedings and presentations of the ESRI European User Conference 2006. ESRI Inc. with HERODOT, Liverpool; CD-ROM

Szablowska-Midor A (2004) Landscape Changes in the Polish Carpathians as a result of agriculture marginalization in the mountains. W: Kistowski M (red) Landscape-ecological studies for sustainable development programming. Review of Polish experiences on the eve of European Union accession. Problemy Ekologii Krajobrazu Uniwersytet Gdański, Gdańsk t. XIII s. 227-234.

Kozak J, Ostapowicz K, Szablowska-Midor A, Widacki W (2004) Land abandonment in the Western Beskidy Mts and its environmental background. Ekologia Bratislava 23, 1, s.116-126

 


 
Copyright