Prace magisterskie Zakładu GIS (do roku 2006)

2006

 • Bańka Ł., 2006, Wykorzystanie modelu SRTM do wyróżnienia powierzchni zrównań w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 35
 • Kaźmierczak R., 2006, Wykorzystanie narzędzi GIS oraz danych geograficznych do wizualizacji 3D na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 34
 • Pasek A., 2006, Zastosowanie GIS w badaniu morfometrii i jej litologicznych uwarunkowań na przykładzie Bieszczadów. Promotor - dr Mateusz Troll - nr 33
 • Reiser A., 2006, Przemiany użytkowania ziemi na tle przekształceń demograficznych we wsi Hańczowa w latach 1933-2003. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 32
 • Sitko I., 2006, Zastosowanie GIS w badaniach górnej granicy lasu na przykładzie Zachodniej Czarnohory. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak. Wyróżnienie w XXIII Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 31
 • Sukiennik (Depta) J., 2006, Zastosowanie obiektowo zorientowanej klasyfikacji w badaniach zróżnicowania środowiska przyrodniczego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak  - nr 30

2005

 • Brożek B., 2005, Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy danych teledetekcyjnych do badań struktury użytkowania ziemi obszarów zurbanizowanych. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 29
 • Chrustek P., 2005, Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. II Nagroda w XXII Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 28
 • Dudek P., 2005, Zmiany użytkowania ziemi w zachodniej części Beskidu Niskiego w latach 1987-2000. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 27
 • Walawender J., 2005, Zastosowanie teledetekcji satelitarnej i Systemów Informacji Geograficznej w badaniach krakowskiej wyspy ciepła. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 26

2004

 • Brągiel W., 2004, Porównanie wartości informacyjnej zdjęć satelitarnych: Landsat TM, Landsat ETM i Aster do badań pokrycia terenu w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 25
 • Gwóźdź P., 2004, Przyrodnicze Zasoby Internetu i możliwość ich wykorzystania w geografii. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 24
 • Kulawik B., 2004, Badania procesów antropizacji środowiska przyrodniczego w okręgu krakowsko-śląskim na zdjęciach satelitarnych Landsat TM z roku 1992 i 1995. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 23

2003

 • Jarecki M., 2003, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej do badań problematyki ludnościowej. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 22
 • Kasperczyk B., 2003, Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk wodnych w zlewni Krzczonówki. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 21
 • Kropiowski T., 2003, Uwarunkowania środowiskowe sieci drogowej w Karpatach Zachodnich. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 20
 • Krzan P., 2003, Wartość informacyjna zdjęć satelitarnych w badaniach zróżnicowania klimatu w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 19
 • Książkiewicz S., 2003, Uwarunkowania środowiskowe sieci osadniczej w Karpatach Zachodnich. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 18
 • Zięba P., 2003, Procesy powstawania, rozwoju i zalesiania powierzchni powiatrołomowych na Policy w Beskidzie Żywieckim i ich uwarunkowania przyrodnicze. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 17

2002

 • Lasek M., 2002, Wpływ ruchów masowych na kondycję lasów w Masywie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 16
 • Mazurek P., 2002, Proces aforestacji w Dolinie Ponikiewki w Beskidzie Małym i jego uwarunkowania. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 15
 • Ostapowicz K., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne lasów zachodniej cześci Beskidów. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. Wyróżnienie w XIX Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 14

2001

 • Struś P., 2001, Numeryczna reprezentacja powierzchni Ziemi. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 13

2000

 • Koziński G., 2000, Degradacja lasów w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 12

1999

 • Midor P., Szablowska A., 1999, Zmiany krajobrazu wierzchowin Beskidu Żywieckiego pod wpływem działalności człowieka. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 11

1998

 • Lubczański D., 1998, Degradacja krajobrazu Beskidu Śląskiego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 10
 • Piech P., 1998, Stan zdrowotny lasów świerkowych Beskidu Żywieckiego i jego uwarunkowania środowiskowe. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 9

1997

 • Karoń I., 1997, Zastosowanie multimediów i internetu do prezentacji relacji człowiek - środowisko w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. I Nagroda w XIII Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 8
 • Pastuła A., 1997, Związek użytkowania ziemi z rzeźbą w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 7
1996
 • Ulman B., Wójcik L., 1996, Symulacja oddziaływań planowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na środowisko przyrodnicze jego otoczenia. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. II Miejsce w Konkursie Prac Magisterskich PAEK - nr 6
1995
 • Garbacz K., 1995, Wpływ człowieka na krajobraz w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 5
 • Kułaga A., 1995, Warunki naturalne a imisja zanieczyszczeń w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 4
 • Szczecina A., 1995, Warunki naturalne a imisja zanieczyszczeń w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki - nr 3

1994

 • Fiejdasz W., 1994, Satelitarna mapa krajobrazowa Beskidu Śląskiego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. I Nagroda w XI Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 2
 • Troll M., 1994, Zależność degradacji lasów od warunków środowiskowych w masywie Skrzycznego (Beskid Śląski). Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. III Nagroda w XI Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 1

 

 

 

 

Prace magisterskie Zakładu GISKiT

Prace magisterskie Zakładu KiT (do roku 2006)

 

Copyright