Prace magisterskie

2018

 • Kucała M., 2018, Zmiany powierzchni obszarów pasterskich w Karpatach Polskich od połowy XIX wieku. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak

 • Pawlak A., 2018, Analiza wielokryterialna lokalizacji farm fotowoltaicznych na przykładzie gminy Proszowice. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak

 • Ruszaj M., 2018, Prezentacja prognozy pogody w kartografii medialnej - analiza i odbiór społeczny. Promotor - dr Małgorzata Luc

 • Ryba A., 2018, Między literacką fikcją a historią: Geoportal Trylogii Husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak

2017

 • Domagalska K., 2017, Modelowanie występowania potencjalnych siedlisk wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynx) na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz - nr 117

 • Cygankiewicz A., 2017, Detekcja wybranych form polodowcowych w Tatrach Polskich za pomocą danych ze skaningu laserowego - Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak - nr 116

 • Kowalik K., 2017, Zmiany ukształtowania powierzchni i pokrycia terenu związane z eksploatacją węgla kamiennego na przykładzie obszaru górniczego „Jastrzębie I” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie - Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak - nr 115. II nagroda w XXXIV Konkursie Prac Magisterskich PTG

 • Łachowski W., 2017, Wielokryterialna analiza lokalizacji pól golfowych na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz - nr 114

 • Lyska M., 2017, Wpływ metod prezentacji kartograficznej na odbiór informacji społeczno-ekonomicznych - Promotor - dr Małgorzata Luc - nr 113

 • Pitek K., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie występowania pożarów traw w Powiecie Myślenickim w latach 2010-2015 oraz jego uwarunkowania w świetle danych Państwowej Straży Pożarnej. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak -  - nr 112

2016

 • Bednarczyk B., 2016, Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu w gminie Szczawnica od połowy XIX w. w świetle map topograficznych 2015 - Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak - nr 111
 • Dzierżanowska H., 2016, Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu Łańcuta
  z zastosowaniem metod wizualizacji i modelowania 3D
  . Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak - nr 110
 • Jania B., 2016, Wyznaczenie i charakterystyka obszarów narciarstwa pozatrasowego w Tatrach Zachodnich z wykorzystaniem GIS. Promotor - dr Małgorzata Luc - nr 109
 • Kostrzewa E., 2016, Wykorzystanie danych LIDAR oraz współczesnych danych kartograficznych w modelowaniu i wizualizacji 3D przyszłych krajobrazów miejskich na przykładzie Nowego Sącza. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz - nr 108
 • Warzocha K., 2016, Ocena zróżnicowania opadów atmosferycznych w Polsce w świetle różnych danych i metod spacjalizacji. Promotor - prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - nr 107*

2015

 • Grabska E., 2015, Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji użytków rolnych. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz. II nagroda w XXXII Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 106
 • Janik A., 2015, Struktura krajobrazu górnej części dorzecza Białej Dunajcowej. Promotor - Prof. dr hab. Wiesław Ziaja - nr 105*
 • Kwaśna D., 2015, Modelowanie występowania potencjalnych siedlisk włochatki (Aegolius funereus) i sóweczki (Glaucidium passerinum) na obszarze Karpat z wykorzystaniem technologii informacji geograficznej. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz - nr 104
 • Miłkowska N., 2015, Wykorzystanie anamorfozy do kartograficznej prezentacji częstości informacji medialnych z różnych stron świata. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 103
 • Paszek M., 2015, Ocena możliwości wykorzystania ogólnodostępnych fotografii naziemnych do weryfikacji satelitarnych map pokrycia terenu i użytkowania ziemi. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 102
 • Skóra D., 2015, Ocena użyteczności wysokorozdzielczych zdjęć setelitarnych do szacowania szkód powodziowych w lasach. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 101
 • Szałaśny S., 2015, Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do określenia sukcesji roślinności na terenie kombinatu Arcelormittal Poland oddział w Krakowie. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 100

2014

 • Bletek R., 2014, Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu w gminie Zabierzów od połowy XIX wieku w świetle map katastralnych, map topograficznych i zdjęć lotniczych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 99
 • Miłosz A., 2014, Ocena warunków jazdy rowerem w Krakowie i Wilnie na podstawie społecznościowej informacji geograficznej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 98
 • Świątek P., 2014, Analiza możliwości pozyskiwania i zastosowanie społecznościowej informacji geograficznej na przykładzie podróży niskobudżetowych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 97
 • Wicher K., 2014, Wpływ długookresowych zmian pokrycia terenu na zmiany widoczności z punktów widokowych w Beskidzie Niskim. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 96

2013

 • Dziadkowiec P., 2013, Kartograficzna prezentacja przestrzennego zróżnicowania migracji ludności w Karpatach. Promotor - dr Małgorzata
  Luc - nr 95
 • Gołębiewski M., 2013, Interaktywna mapa infrastruktury żeglarskiej szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 94
 • Łukasiewicz S., 2013, Metody geowizualizacji przestępczości na przykładzie Tarnowa i Londynu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 93
 • Moszczyński P., 2013, Ocena dokładności modeli wysokości SRTM i Aster dla wybranych obszarów w Polsce. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 92
 • Stuglik P., 2013, Rozwój strefy podmiejskiej Bielska-Białej w ostatnich 30 latach w świetle interpretacji danych teledetekcyjnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 91
 • Sura K., 2013, Zastosowanie wybranych metod statystyki przestrzennej do analizy wyników wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 90

2012

 • Beluch Ł., 2012, Dokładność kartowania terenowego z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GPS i Glonass na obszarze zurbanizowanym. Promotor - dr Mateusz Troll - nr 89
 • Ciuńczyk K., 2012, Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 88
 • Gilowski K., 2012, Możliwości wykorzystania danych radarowych do badania pokrycia terenu. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz - nr 87
 • Kramarczyk M., 2012, Wykorzystanie map archiwalnych i danych teledetekcyjnych do określenia zmian powierzchni polan w rejonie Babiej Góry. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 86
 • Mackiewicz M., 2012, Możliwość wykorzystania lotniczego skaningu laserowego do badania pokrycia terenu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 85
 • Nowak-Jabłońska N., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie degradacji świerczyn Beskidu Śląskiego w latach 2002-2008 na przykładzie Nadleśnictwa Wisła. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 84
 • Piech P., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie wdrażania wybranych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w Polsce w latach 2010-2012. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 83
 • Synowiec W., 2012, Wielokryterialna analiza lokalizacji elektrowni wiatrowych na przykładzie gminy Rymanów. Promotor - dr Małgorzata Luc - nr 82
 • Szczęch M., 2012, Wykorzystanie GIS do badania związków między rzeźbą a geologią Pogórza Orawsko-Jordanowskiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 81
 • Zimna E., 2012, Przekształcenia lasów w Małopolsce na tle form własności leśnej w świetle danych satelitarnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ - nr 80

2011

 • Adamaszek P., 2011, Austriacki plan katastralny z drugiej połowy XIX wieku w bazie danych geograficznych dla Karpat: Studium metodyczne na przykładzie rejony Babiej Góry. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 79
 • Henek E., 2011, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych minimalnych temperatur powietrza w Polsce. Promotor - Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - nr 78*
 • Kaszta Ż., 2011, Porównanie modelu potencjalnych połączeń między siedliskami z rzeczywistymi trasami migracji dzika (Sus scrofa scrofa) na terenie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 77
 • Maślanka M., 2011, Ocena dokładności Numerycznego Modelu Terenu utworzonego z danych pochodzących ze skaningu laserowego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 76
 • Mierzwa A., 2011, Wykorzystanie GIS określania rozmiarów degradacji lasów w paśmie Skrzyczne- Barania Góra w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 75
 • Mleczko S., 2011, Wyznaczanie potencjalnych terenów narciarskich na obszarze Beskidu Sądeckiego za pomocą GIS. Promotor - dr hab. Jacek Kozak. III nagroda w XXVIII Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 74
 • Pacyga M.,  2011, Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości i danych z pomiarów terenowych do oceny przemian użytkowania ziemi w gminach Niedźwiedź i Brenna. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 73
 • Stanisławska S., 2011, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych maksymalnych temperatur powietrza w Polsce. Promotor - Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - nr 72*
 • Szwagrzyk M., 2011, Wpływ wielkości przestrzennej jednostki odniesienia na wyniki modelowania zmian pokrycia terenu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 71
 • Żak M., 2011, Internetowy portal szlaków Małopolski. Studium metodyczne na przykładzie powiatu krakowskiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 70

2010

 • Data H., 2010, Kartograficzna prezentacja przestrzennego zróżnicowania struktury wieku ludności Karpat w latach 1997-2007 w świetle danych GUS. Promotor - dr Mateusz Troll - nr 69
 • Dec M., 2010, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania rozwoju obszarów zabudowanych w Karpatach Polskich. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 68
 • Korzeniowska K,. 2010, Dezagregacja wybranych zmiennych społeczno-ekonomicznych za pomocą interpolacji przestrzennej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 67
 • Kosiński R., 2010, Zmiany użytkowania ziemi wywołane powstaniem zbiornika wodnego na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 66
 • Podsada A., 2010, Zmiany użytkowanie hal pasterskich w grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim w XX wieku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 65
 • Rybakowski M., 2010, Kartograficzny obraz wyborów samorządowych w województwie małopolskim w 2006 roku. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 64
 • Tychanicz P., 2010, Wykorzystanie danych geograficznych o wysokiej rozdzielczości do trójwymiarowego wizualizowania przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 63
 • Wójtowicz A., 2010, Automatyczna klasyfikacja zabudowy na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 62

2009

 • Firlińska M., 2009, Czytelność budowy geologicznej na zdjęciach lotniczych na przykładzie zachodniej części Beskidu Wyspowego. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 61
 • Gajda A., 2009, Rekultywacja pogorzeliska w Kuźni Raciborskiej w świetle materiałów Teledetekcyjnych i kartograficznych. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 60
 • Gajkowski B., 2009, Wykorzystanie GIS i teledetekcji do określenia wpływu rzeźby terenu na użytkowanie ziemi na przykładzie gminy Lubień. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 59
 • Hawełka B., 2009, Spatio-Temporal System of Cell Phone Activity in Amsterdam. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 58
 • Iwiński K., 2009, Rozwój przestrzenny kształtujących się obszarów metropolitalnych w Polsce w ujęciu kartograficznym. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 57
 • Laszczak E., 2009, Wykorzystanie teorii grafów do oceny powiązalności w krajobrazie. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 56
 • Lont M., 2009, Kartograficzne studium zagospodarowania przestrzennego krakowskiego starego miasta w świetle ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 55
 • Nyklewicz M., 2008, Kartograficzny obraz zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn w latach 1960-2004. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 54
 • Sobusiak A., 2009, Zastosowanie GIS do oceny podatności osuwiskowej na przykładzie zlewni Stryszawki. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 53
 • Ścisłowicz B., 2009, Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do oceny współczesnych zmian pokrycia terenu w Polsce. Promotor - dr hab. Jacek Kozak. Wyróżnienie w XXVI Konkursie Prac Magisterskich PTG - nr 52
 • Wolak W., 2009, Kartograficzny obraz zmian obszaru przemysłowego tarnobrzeskiego okręgu przemysłowego. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 51
 • Wróbel A., 2009, Propozycja rozwoju turystyki kwalifikowanej w Beskidzie Wyspowym. Promotor - dr Małgorzata Luc - nr 50
 • Zamojski B., 2009, Analiza przestrzennej dostępności miejskiego systemu komunikacyjnego Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 49
 • Ziemski M., 2009, Wyznaczanie obszarów zagrożonych falą powodziową w Kotlinie Oświęcimskiej. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz - nr 48
 • Ziółkowski L., 2009, Zastosowanie GIS do analizy rozmieszczenia źródeł w Dolinie Chochołowskiej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 47

2008

 • Gidziela S., 2008, Zastosowanie GIS do badania przestrzennego rozmieszczenia klientów centrów handlowych na przykładzie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 46
 • Kuczera A., 2008, Zmiany użytkowania ziemi na obszarze zagrożenia powodziowego w Gminie Ciężkowice. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 45
 • Maciejewski M., 2008, Kartograficzne studium Małopolski. Promotor - dr Janusz Szewczuk - nr 44
 • Mlost J., 2008, Wykorzystanie teledetekcji do badania przyczyn i skutków wiartołomów w Tatrach w 2004 roku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 43
 • Ptak A., 2008, Wykorzystanie wysokorozdzielczych modeli wysokości do wyznaczania obszarów zalewowych na przykładzie gminy Ciężkowice. Promotor - dr hab. Jacek Kozak - nr 42

2007

 • Chyży B., 2007, Kartograficzne studium przestrzennego układu dróg w Krakowie. Promotor - dr Janusz Szewczuk - nr 41
 • Galus I., 2007, Użytkowanie ziemi na tle warunków środowiskowych w zlewni Targoszówki w Beskidzie Małym. Studium metodyczne. Promotor - dr Mateusz Troll - nr 40
 • Jakubowska I., 2007, Zmiany użytkowania terenu w okolicach Głogowa Małopolskiego w świetle analizy map topograficznych (1975-2000). Studium metodyczne z zastosowaniem GIS. Promotor - dr Mateusz Troll - nr 39
 • Kaim D., 2007, Zastosowanie GIS i Teledetekcji do badania zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu w regionach transgranicznych na przykładzie Małych Pienin. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 38
 • Kula P., 2007, Zastosowanie GIS do badania zmian rozmieszczenia miejsc zamieszkania studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 37
 • Marchut G., 2007, Zastosowanie GIS w optymalizacji sieci transportowej na przykładzie Piekarni Galicyjskiej. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak - nr 36

* praca magisterska wykonana na specjalności 'Systemy Informacji Geograficznej' zrealizowana w innym zakładzie

 

 

 

 

 

Prace magisterskie Zakładu GIS (do roku 2006)

Prace magisterskie Zakładu KiT (do roku 2006)

 

 

 

Copyright