GIS LabGo to English version
GIS Lab GIS Lab

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji (Zakład SIGKiT) został założony w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 lipca 2007 roku. Zakład SIGKiT powstał z połączenia działających wcześniej w IGiGP zakładów: Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Kartografii i Teledetekcji.

Zespół Zakładu SIGKiT prowadzi badania dotyczące wykorzystania w geografii technologii pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji informacji geograficznej (teledetekcja, GIS, kartografia), zajmuje się dydaktyką oraz popularyzacją wiedzy na ten temat. Ważnym polem działalności edukacyjnej Zakładu jest stosowanie e-learningu oraz metodyka e-learningu w geografii.


  WYDARZENIA

15 kwietnia 2019

Granty w programie Miniatura

Pracownicy Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji uzyskali granty Narodowego Centrum Nauki, w ramach programu Miniatura. Dr inż. Natalia Kolecka w ramach projektu odbędzie staż naukowy w instytucie Swiss Federal Research Institute WSL, gdzie realizować będzie badania dotyczące porzucania gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Dr Dominik Kaim odbędzie w ramach projektu wizytę konsultacyjną w Silvis Lab - Spatial Analysis for Conservation and Sustainability na Uniwersytecie Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych, by dostosować wypracowaną tam metodę wyznaczania sąsiedztwa obszarów naturalnych i antropogenicznych (Wildlife-Urban Interface, WUI) do warunków karpackich.

4 kwietnia 2019

Stopień doktora habilitowanego dla dr Małgorzaty Luc

4 kwietnia 2019 Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Luc stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografii.

Serdecznie gratulujemy! 


8 stycznia 2019Zmiany użytkowania mogą pozytywnie wpłynąć na łączność siedliskową dużych ssaków
w przyszłosci

Kaim_etal2019


Badania opisane w artykule pokazują, że przyszłe zmiany użytkowania ziemi mogą pozytywnie wpłynąć na łączność siedliskową dużych ssaków w Karpatach, przy czym kluczowym czynnikiem utrudniającym tą zmianę może być złe planowanie przestrzenne.
25 września 2018


Wysokość roślinności na obszarach sukcesji wskazuje na moment porzucenia gruntów

Kolecka_2018


Porzcanie ziemi może być lepiej poznane, gdy wiemy, w jakim okresie się rozpoczęło. Wysokość roslinności może być dobrym wskaźnikiem ułatwiającym tę analizę.

Kolecka, N., 2018. Height of successional vegetation indicates moment of agricultural land abandonment. Remote Sensing, 10(10), p.1568.


8 lipca 2018

Zmiany użytkowania ziemi wpłyną na zagrożenie powodziowe w przyszłości

Szwagrzyk_etal

Kierunki zachodzących w przyszłości zmian użytkowania ziemi przełożą się m.in. na poziom zagrożenia powodziowego – analizę trzech scenariuszy dla zlewni Ropy przeprowadził w tym zakresie mgr Marcin Szwagrzyk z zespołem. 

Szwagrzyk, M., Kaim, D., Price, B., Wypych, A., Grabska, E. and Kozak, J., 2018. Impact of forecasted land use changes on flood risk in the Polish Carpathians. Natural Hazards, 94(1), pp.227-240. 
 

 15 grudnia 2017

Nowy projekt

Zespół Zakładu bierze udział w trzyletniem projekcie IRSEL (Innovation on Remote Sensing Education and Learning), finansowanym w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest m.in. wypracowanie materiałów edukacyjnych w zakresie teledetekcji. Więcej informacji o konsorcjum oraz działaniach można znaleźć na stronie projektu

 11 lipca 2017

Nie tylko wektoryzacja – jak pozyskiwać informację z map w sposób automatyczny?

Forest mask

Pozyskiwanie informacji ze skanów map jest z reguły czasochłonne. Dlatego też metody pozyskiwania treści w sposób automatyczny otwierają nowe możliwości. Zespół pod kierunkiem dr Ostafina przeprowadził udane próby opracowania takiej metody na przykładzie archiwalnych map z Polski
i Szwajcarii.

Abstrakt:
This study aimed to obtain accurate binary forest masks which might be directly used in analysis of land cover changes over large areas. A sequence of image processing operations was conceived, parameterized and tested using various topographic maps from mountain areas in Poland and Switzerland. First, the input maps were filtered and binarized by thresholding in Hue‐Saturation‐Value colour space. The second step consisted of a set of morphological image analysis procedures leading to final forest masks. The forest masks were then assessed and compared to manual forest boundary vectorization. The Polish topographical map published in the 1930s showed low accuracy which could be attributed to methods of cartographic presentation used and degradation of original colour prints. For maps published in the 1970s, the automated forest extraction performed very well, with accuracy exceeding 97%, comparable to accuracies of manual vectorization of the same maps performed by nontrained operators. With this method, we obtained a forest cover mask for the entire area of the Polish Carpathians, easily readable in any Geographic Information System software.

Ostafin, K., Iwanowski, M., Kozak, J., Cacko, A., Gimmi, U., Kaim, D., Psomas, A., Ginzler, C. and Ostapowicz, K., 2017. Forest cover mask from historical topographic maps based on image processing. Geoscience Data Journal, 4(1), pp.29-39.

 

 

17 listopada 2016

Nowa publikacja w zakładzie

Pracownicy zakładu opublikowali właśnie artykuł dotyczący projekcji zmian użytkowania ziemi
w Karpatach Polskich i Alpach Szawjcarskich.

Artykuł dostepny jest online:

Price B., Kaim D., Szwagrzyk M., Ostapowicz K., Kolecka N., Schmatz D.R., Wypych A., Kozak J., available online, Legacies, socio-economic and biophysical processes and drivers: the case of future forest cover expansion in the Polish Carpathians and Swiss Alps, Regional Environmental Change, doi:10.1007/s10113-016-1079-z 

 

21 września 2016

Obrona pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że mgr Elżbieta Ziółkowska obroniła 21 września 2016 pracę doktorską pod tytułem Dependence of habitat connectivity modeling on continuous and discrete representation of landscape structure. Pracę doktorską przygotowano, jako cykl czterech artykułów naukowych:

Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians

Effects of different matrix representations and connectivity measures on habitat network assessments

Understanding unexpected reintroduction outcomes: Why aren't European bison colonizing suitable habitat in the Carpathians?

Assessing differences in connectivity based on habitat versus movement models for brown bears in the Carpathians

Serdecznie gratulujemy!

PhD


24 czerwca 2016

Nagroda w XXXII Konkursie PTG za pracę magisterską dla mgr Ewy Grabskiej

Mgr Ewa Grabska otrzymała II nagrodę w XXXII Konkursie PTG za pracę magisterską pt. "Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych". Opiekunem pracy była dr Katarzyna Ostapowicz.

Serdecznie gratulujemy!

24 marca 2016

Nowe publikacje w zakładzie

Miło nam poinformować, że własnie ukazały się nowe publikacjie członków naszego zakładu. Profesor Jacek Kozak wspólnie z magistrem Marcinem Szwagrzykiem opublikowali artykuł dotyczący zagadnienia MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) w kontekście teorii przejścia lesnego a mgr Elżbieta Ziółkowska z zespołem opublikowała artykuł doityczący migracji niedźwiedzia w Karpatach.

Artykuły dostępne są online:

Kozak J., Szwagrzyk M., 2016, Have there been forest transitions? Forest transition theory revisited in the context of the Modifiable Areal Unit Problem, Area, DOI: 10.1111/area.12267

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Radeloff V.C., Kuemmerle T., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Śmietana W., Selva N., 2016, Assessing differences in connectivity based on habitat versus movement models for brown bears in the Carpathians, Landscape Ecology, DOI: 10.1007/s10980-016-0368-8

 

19 luty 2016

Seminarium: "Ocena możliwości wykorzystania obrazów pozyskiwanych przez drony oraz wizualizacji 3D jako narzędzi wspomagających planowanie zmian w przestrzeni miejskiej na przykładzie Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie"

Serdecznie zapraszamy na seminarium: "Ocena możliwości wykorzystania obrazów pozyskiwanych przez drony oraz wizualizacji 3D jako narzędzi wspomagających planowanie zmian w przestrzeni miejskiej na przykładzie Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie", które odbędzie się w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 marca br. w s. 1.25 o godz. 9:15. 

Na spotkaniu zaprezentujemy projekt realizowany w ramach kursu "Projekt specjalizacyjny GIS II" na kierunku geografia (SUM). Przedstawimy wyniki nalotów wykonanych z wykorzystaniem drona oraz przykłady wizualizacji 3D przedstawiających obecne i planowane zagospodarowanie wybranego fragmentu przestrzeni miejskiej. Przedyskutujemy także możliwości wykorzystania tych narzędzi m.in. w konsultacjach społecznych.

Hanna Dzierżanowska, Bartosz Jania, Edyta Kostrzewa, Mateusz Lyska, Emilia Mariańska, Karolina Warzocha
Studenci specjalności GIS na kierunku geografia w IGiGP UJ

03 luty 2016

Nowe publikacje w zakładzie

Właśnie ukazały się dwie nowe publikacje, pracowników zakładu. Dr Dominik Kaim wraz z zespołem opublikowali artykuł poświęcony metodyce rekonstrukcji zmian powierzchni lasów z map topograficznych dla dużych obszarów, a mgr Elżbieta Ziółkowska z zespołem opublikowali pracę wyjaśniającą bariery w przemieszczaniu się żubra na obszarze Karpat.

Artykuły można znaleźć na stronach czasopism:

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V.C., 2016, Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, Applied Geography 67, 39-48.

Ziółkowska E., Perzanowski K., Bleyhl B., Ostapowicz K., Kuemmerle T., 2016, Understanding unexpected reintroduction outcomes: why do European bison do not colonize suitable habitat in the Carpathians? Biological Conservation 195, 106–117.

gisday

gisday

29 października 2015

Testy drona nad Beskidem Śląskim

W ostatnich dniach października nad Baranią Górą testowiliśmy możliwości stosowania drona do badania wylesień. Przykładowe wyniki testów zobaczyć można na
https://www.youtube.com/watch?v=IZpBU36LZNA&feature=youtu.be

 

25 czerwca 2015

Seminarium: GIS-Brandenburgia 2015

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone ćw. terenowym prowadzonym w ramach kursu "Projekt specjalizacyjny GIS I" i współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin, Geography Department, Geomatics Lab. 
 
W czasie prezentacji zostanie przedstawiony zakres przeprowadzonych prac terenowych (maj 2015, Brandenburgia) oraz możliwości wykorzystania dronów w badaniach przyrodniczych. 
 
Seminarium odbędzie się 30 czerwca o godz. 16:00 w s.1.21.

Katarzyna Ostapowicz

gisday

25 czerwca 2015

Nowa publikacja dr inż. Natalii Koleckiej

Serdecznie gratulujemy dr inż. Natalii Koleckiej, która wraz z zespołem opublikowała właśnie artykuł dotyczący detekcji wtórnej sukcesji na gruntach użytkowanych rolniczo za pomocą danych LiDAR. Wyniki pracy wskazują, że 31% użytków rolnych w gminie Szczawnica objętych jest różnymi formami wtórnej sukcesji. Więcej na temat opracowanej metody i wyników pracy znaleźć można w samym artykule Mapping Secondary Forest Succession on Abandoned Agricultural Land with LiDAR Point Clouds and Terrestrial Photography

gisday

24 marca 2015

Obrona pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że mgr inż. Said Nawar obronił 24 marca 2015 pracę doktorską pod tytułem Digital soil mapping using spectroscopy and remote sensing: a case study from Egypt. Pracę doktorską przygotowano, jako cykl trzech artykułów naukowych:

Estimation of soil salinity using three quantitative methods based on visible and near-infrared reflectance spectroscopy: a case study from Egypt

Modeling and Mapping of Soil Salinity with Reflectance Spectroscopy and Landsat Data Using Two Quantitative Methods (PLSR and MARS)

Digital Mapping of Soil Properties Using Multivariate Statistical Analysis and ASTER Data in an Arid Region

Serdecznie gratulujemy!

gisday

22 grudnia 2014

Nowa publikacja o pasterstwie w Czarnohorze

Właśnie ukazała się nowa publikacja mgr Agaty Warchalskiej-Troll (Zakład Rozwoju Regionalnego) i dr Mateusza Trolla z naszego zakładu dotycząca mechanizmów funkcjonowania pasterstwa w Czarnohorze. Artykuł można pobrać ze stron czasopisma Mountain Research and Development.

19 listopada 2014

Krakowski Dzień GIS 2014

Tradycyjnie w środę - tym razem 19 listopada obchodzilismy święto użytkowników i pasjonatów GIS. Obchody tegorocznego Krakowskiego Dnia GIS organizował Uniwersytet Pedagogiczny a hasłem przewodnim imprezy był "Bajkowy świat GIS". Zdjęcia, relację z imprezy oraz rozwiązanie zagadek znaleźć można na profilu https://www.facebook.com/KrakowskiGisDay. Wciąż trwa tam konkurs na najlepsze zdjęcia z imprezy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia w przyszłym roku!

gisday

11 listopada 2014

Nowa publikacja - czy w Arktyce powstanie nowa wyspa?

Analiza autorstwa prof. Wiesława Ziaji (Zakład Geografii Fizycznej) i dr Krzysztofa Ostafina z naszego zakładu ukazała się właśnie w czasopiśmie Ambio. Artykuł Landscape–seascape dynamics in the isthmus between Sørkapp Land and the rest of Spitsbergen: Will a new big Arctic island form? jest już dostępny w wersji elektronicznej.

6 listopada 2014

Nowa publikacja z zakresu teledetekcji gleb

Autorzy porównują w artykule dwie różne metody badające zasolenie gleb w obszarze testowym
w Egipcie. Praca jest wynikiem współpracy mgr Saida Nawara i prof. Jacka Kozaka z naszego zakładu oraz naukowców z Uniwersytetu w Trier w Niemczech. Artykuł pt. Modeling and Mapping of Soil Salinity with Reflectance Spectroscopy and Landsat Data Using Two Quantitative Methods (PLSR and MARS) dostępny jest na stronach czasopisma.

19 września 2014

Nowa publikacja w zakładzie - niepewność w analizach wykorzystujących archiwalne mapy

Publikacja będąca wynikiem badań prowadzonych w projekcie FORECOM została właśnie opublikowana
i jest dostępna online. Artykuł pt. "Uncertainty in Historical Land-Use Reconstructions with Topographic Maps" zawiera podsumowanie badań dotyczących niepewności w analizie zmian powierzchni lasów na podstawie materiałów kartograficznych dla obszarów Karpat Polskich oraz Alp Szwajcarskich.

15 sierpnia 2014

Publikacja dotycząca dynamiki zmian powierzchni lasów w Karpatach

Nowa publikacja jest wynikiem prac zespołu specjalistów z zakresu teledetekcji i dotyczy dynamiki zmian powierchni lasów w Karpatach między 1985 i 2010 rokiem. Badania prowadzono korzystając z danych Landsat. Ze strony zakładu, w badaniach brała udział dr Katarzyna Ostapowicz. Praca dostępna jest na stronach czasopisma.

6 sierpnia 2014

Nowa publikacja pracowników zakładu dostępna online

Publikacja autorstwa mgr Elżbiety Ziółkowskiej, dr Katarzyny Ostapowicz oraz naukowców z Niemiec
i Stanów Zjednoczonych pt "Effects of different matrix representations and connectivity measures on habitat network assessments" ukazała się właśnie online na stronach prestiżowego czasopisma "Landscape Ecology".

Serdecznie gratulujemy autorkom!

15 lipca 2014

Nowa publikacja pracowników zakładu - "Assessment of the Accuracy of SRTM C- and X-Band High Mountain Elevation Data: a Case Study of the Polish Tatra Mountains"

Tym razem o modelach terenu SRTM, ich jakości i różnicach napisali wspólnie dr Nataia Kolecka i prof. Jacek Kozak. Wyniki opublikowali w czasopiśmie "Pure and Applied Geophysics".
Publikację można pobrać ze strony czasopisma.


10 lipca 2014

Trwa rekrutacja na studia UNIGIS

Od 1 czerwca do 10 września 2014 trwa rekrutacja na edycję studiów UNIGIS, rozpoczynającą się
w październiku 2014. Limit przyjęć wynosi tylko 30 osób.

Więcej szczegółów na http://krakow.unigis.net/registration

26 czerwca 2014

W przystępny sposób o naszych badaniach

Właśnie ukazało się nowe wydanie Projektora UJ – zbioru ciekawych przykładów badań naukowców z UJ, napisanych przystępnym, popularno-naukowym językiem. Jeden z artykułów opisuje badania prowadzone w naszym zakładzie.
Zapraszamy do lektury - http://www.projektor.uj.edu.pl/srodowisko/geografia

projrktor

17 czerwca 2014

Obrona pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 17 czerwca 2014 doktorant z naszego zakładu, mgr Dominik Kaim obronił pracę doktorską pt. „Wykorzystanie powtórzonej fotografii naziemnej w badaniach zmian pokrycia terenu wybranych obszarów Karpat Polskich

Serdecznie gratulujemy!

5-10 czerwca 2014

Warsztaty TAT i SCERIN 2014

W dniach 5-10 czerwca zakład wraz z geografami z Uniwersytetu Karola w Pradze uczestniczył w organizacji dwóch spotkań z zakresu teledetekcji – Trans-Atlatnic Training (TAT) Land Use/Land Cover Change and Ecosystem Processes oraz South Central and Eastern European Regional Information Network (SCERIN) Current LCLUC challenges in SCERIN: Addressing Ecosystem Function and Processes.
Oba spotkania stanowiły świetną okazję do nawiązania współpracy między specjalistami zajmującymi się teledetekcją w Europie oraz USA.

23-30 maja 2014

Wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia terenowe w Bieszczadach

Tydzień intensywnych prac, pięknych widoków i ciekawych wniosków – tak wyglądały ćwiczenia terenowe studentów specjalności GIS oraz ich koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

baner_FC

20 Luty 2014

Nowa publikacja dostępna online

Miło nam poinformować, że publikacja, której współautorami jest kilku członków zakładu jest już dostepna online. Artykuł pt. Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change został opublikowany w czasopiśmie Land Use Policy, a główną jego autorką jest Catalina Munteanu z Uniwersytetu Wisconsin - Madison.

22 styczeń 2014

Forum Carpaticum 2014

28 lutego upływa termin zgłoszeń na konferercję Forum Carpaticum, która odbędzie się w dniach
16-19 września 2014 we Lwowie, pod hasłem "Local Responses to Global Challenges".

Seria konferencji Forum Carpaticum, zapoczątkowana w 2010 r. w Krakowie (Polska) przez inicjatywę Science for the Carpathians, ma na celu wspieranie badań naukowych, zwłaszcza z zakresu zrównoważonego rozwoju, prowadzonych na obszarze Karpat, a także współpracy i transferu wiedzy pomiędzy naukowcami i praktykami, działającymi na tym obszarze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumcarpaticum.org

baner_FC

20 listopada 2013

Krakowski GIS Day 2013

Instalacja artystyczna, 2 wystawy, 5 uczelni i jeden instytut naukowy, 7 warsztatów, 7 kół naukowych, prawie 12 godzin rozmaitych atrakcji, 12 stoisk firmowych, kilkuset uczestników, mnóstwo nowych planów, inspiracji i pomysłów na współpracę – tak w wielkim skrócie podsumować można Krakowski Dzień GIS 2013. Globus - symbol krakowskiej imprezy - został uroczyście przekazany na ręce przedstawicieli Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego. To tam zobaczymy się za rok.

Relację z obchodów zobaczyć można na profilu http://www.facebook.com/KrakowskiGisDay

5 listopada 2013

Wyróżnienie dla Ewy Grabskiej

Miło nam poinformować, że magistrantka w naszym zakładzie - Ewa Grabska została stypendystką Funduszu im. Stanisława Estreichera w roku akademickim 2013/2014.

Serdeczne gratulacje!

1 listopada 2013

Zapraszamy na obchody Krakowskiego Dnia GIS!

Tym razem będzie to 20 listopada! Tradycyjnie środa! Zapraszamy do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ!

Szczegóły dotyczące imprezy znaleźć można na stronie http://www.gis.geo.uj.edu.pl/gisday2013 oraz
na profilu http://www.facebook.com/KrakowskiGisDay

30 października 2013

Trwa rekrutacja na studia UNIGIS

1 października 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję dwuletnich Studiów Podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. Rekrutacja potrwa do 31 grudnia 2013 r. Zapraszamy.

Studia prowadzone są w ramach międzynarodowej sieci UNIGIS International Association, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, we współpracy z centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu.
Zajęcia odbywają się głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem Internetu. Taka forma studiów umożliwia ich realizację osobom mieszkającym w różnych częściach Polski i Europy. Pozwala pogodzić zdobywanie nowych kwalifikacji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studenci uzyskują dostęp do międzynarodowej społeczności GIS, korzystają z oferty edukacyjnej i doświadczeń wypracowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie oraz otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie cenionych w wielu krajach kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej studiów: www.unigis.uj.edu.pl

29 sierpnia 2013

Wyjazd zakładowy w Czarnohorę

Przełom sierpnia i września spędzaliśmy aktywnie - na wyjeździe zakładowym w Czarnohorze. To niezwykłe pasmo górskie już od dłuższego czasu jest tematem wielu badań prowadzonych w zakładzie. Jak widać na załączonych fotografiach pogoda dopisywała:)

28 maja 2013

Mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska stypendystką projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”

Mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska wyróżniona po raz kolejny! Tym razem nasza zakładowa koleżanka została stypendystką projektu Doctus, skierowanego do doktorantów, których badania mogą przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Małopolskiego.

Projekt badawczy mgr Wójtowicz-Nowakowskiej nosi tytuł: Detekcja terenów nieprzepuszczalnych oraz analiza zmian ich powierzchni na podstawie danych teledetekcyjnych.

6-8 marca 2013

Konferencja otwarcia projektu FORECOM

W dniach 6-8 marca odbyła się w IGiGP UJ konferencja otwarcia projektu FORECOM: Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki.

Więcej informacji o konferencji i samym projekcie na stronach:
http://www.gis.geo.uj.edu.pl/FORECOM/index.html

4 lutego 2013

Mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska laureatką konkursu stypendialnego im. Anny Pasek

Miło nam poinformować, że mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska została laureatką V edycji konkursu stypendialnego im. Anny Pasek. Stypendium naukowe im. Anny Pasek zostało ufundowane w celu wspierania wybitnych doktorantów polskich ośrodków badawczych, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, wykorzystujących narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
i teledetekcji środowiska.

Więcej o badaniach naszej koleżanki oraz o wynikach tegorocznego konkursu stypendialnego przeczytać można na stronach Fundacji im. Anny Pasek.

27 grudnia 2012

O nauce w mediach

Miło nam poinformować, iż badaniami, które obecnie realizujemy zainteresowała się prasa regionalna.
O projekcie FORECOM, dotyczącym zmiany powierzchni lasów w obszarach górskich napisał Dziennik Polski.

18 grudnia 2012

Nagroda dla mgr Elżbiety Ziółkowskiej

Nasza koleżanka, mgr Elżbieta Ziółkowska została wyróżniona przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi nagrodą dla najlepszego doktoranta  Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w roku 2012.
Serdecznie gratuluemy!

 

22 listopada 2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Koleckiej

22 listopada mgr inż. Natalia Kolecka obroniła pracę doktorską pt. Numeryczne modelowanie stromych i urwistych stoków na podstawie danych ze skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych.

Serdecznie gratulujemy!

14 listopada 2012

Krakowski GISDay 2012

Warsztaty, konkursy, sesje techniczne i edukacyjne a przede wszystkim mnóstwo uczestników w różnym wieku - tak można w skrócie podsumować to, co można było zobaczyć podczas IV Krakowskiego Dnia GIS, obchodzonego tym razem pod hasłem "Żywioły Ziemi".
Tegoroczną imprezę organizowało Laboratorium Geomatyki Wydziału Leśnego Uniwersytet Rolniczego im. Hugona Kołłątaja. Fotorelacja dostępna jest na stronie http://geo.ur.krakow.pl/gisday/ a dla zachęty zdjęcie uczestników wykonane przez robokopter:

31 października 2012

UNIGIS International Academic Excellence Prize 2012

Gratulacje dla naszej absolwentki – dr Agnieszki Wypych – za zdobycie III nagrody w konkursie prac magisterskich "UNIGIS Academic Excellence Prize 2012", za pracę pt. Spatial modelling of climatic water balance using GIS methods.
Opiekunem pracy była dr Katarzyna Ostapowicz.

Więcej informacji na http://unigis.blogspot.com/2012/10/unigis-academic-excellence-prize-2012.html

25 października 2012

Strona internetowa projektu LIM

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony Projektu LIM: Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i ma na celu wypracowanie nowych ścieżek postępowania pozwalających na zwiększenie dokładności reprezentacji struktury przestrzennej krajobrazu poprzez integrację modeli dyskretnych i ciągłych (utworzenie Zintegrowanych Modeli Krajobrazu; ang. Landscape Integrated Models - LIM) oraz, na ich podstawie, opisanie w złożony sposób (ilościowo i jakościowo) fragmentacji i powiązalności.

Więcej informacji na stronie projektu - zapraszamy!

23 października 2012

Zapraszamy na seminaria magisterskie!

Serdecznie zapraszamy na seminaria magisterskie, które odbywają się we wtorki o godzinie 9.00 w sali 1.25.
W tym semestrze referowane będą następujące tematy:

6 XI
Maciej Gołębiewski: Interaktywna mapa infrastruktury żeglarskiej szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

13 XI
Przemysław Stuglik: Rozwój strefy podmiejskiej Bielska-Białej w ostatnich 30 latach w świetle interpretacji danych teledetekcyjnych
Katarzyna Wicher: Wpływ długookresowych zmian pokrycia terenu na zmiany widoczności z punktów widokowych w Beskidzie Niskim

20 XI
Agata Prociak: Ocena możliwości wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych do wieloczynnikowej lokalizacji elektrowni wiatrowych
Rafał Poznański: Wykorzystanie GIS w wyborze miejsca zamieszkania na przykładzie Krakowa

27 XI
Klaudia Sura: Zastosowanie wybranych metod statystyki przestrzennej do analizy wyników wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku

Serdecznie zapraszamy!

22 października 2012

Stypendium MNISW dla wybitnych młodych naukowców

Dr Katarzyna Ostapowicz znalazła się w gronie młodych, wybitnych naukowców, którzy otrzymali stypendia przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie na stypendia wpłynęło 811 wniosków. W tej edycji MNISW przyznało wyróżnienia 171 naukowcom.

Serdecznie gratulujemy!

1 października 2012

Rekrutacja na Studia Podyplomowe UNIGIS

Od 1 października do 31 grudnia 2012 r. trwa rekrutacja na dwuletnie Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. To już dziesiąta edycja studiów. Zapraszamy!

Studia prowadzone w ramach międzynarodowej sieci UNIGIS International Association w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, we współpracy z centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu.
Zajęcia odbywają się głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem Internetu. Taka forma studiów umożliwia ich realizację osobom mieszkającym w różnych częściach Polski i Europy. Pozwala pogodzić zdobywanie nowych kwalifikacji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studenci uzyskują dostęp do międzynarodowej społeczności GIS, korzystają z oferty edukacyjnej i doświadczeń wypracowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie oraz otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie cenionych w wielu krajach kwalifikacji.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej studiów: www.unigis.uj.edu.pl

13 września 2012

Obóz naukowy "GIS pod turniami"

W dniach 3-13 września 2012 r. w Tatrzańskim Parku Narodowym odbył się obóz naukowy „GIS pod turniami”, organizowany przez Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Zakładem GIS KiT IGiGP UJ, Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH oraz ESRI Polska.
Badania prowadzone w Dolinie Rybiego Potoku (okolice Morskiego Oka, Czarnego Stawu pod Rysami i Mnicha) miały na celu:
1. wyznaczenie ukształtowania dna jezior oraz porównanie z istniejącymi materiałami
2. wyznaczenie przebiegu quasi-geoidy
3. wykonanie trójwymiarowych numerycznych modeli ścian wspinaczkowych i ich realistyczna wizualizacja.
Ze strony IGiGP UJ w obozie wzięli udział doktorantka Natalia Kolecka oraz troje studentów: Agata Prociak, Mateusz Chmiel, Przemysław Stuglik. Mimo zmiennej górskiej pogody udało się wykonać zdjęcia fotogrametryczne i pomiary GPS pozwalające na utworzenie trójwymiarowych modeli ścian wspinaczkowych: Kazalnicy Mięguszowieckiej i Mnicha. Teraz dane pozyskane w terenie są opracowywane kameralnie. Obecnie wyżej wymieniona czwórka zamieniła górskie przestrzenie na laboratoria komputerowe i cierpliwie pracuje nad ostatecznymi efektami.

logo

Obóz był współfinansowany ze środków IGiGP UJ oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak".


9 sierpień 2012

Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej

Analiza i modelowanie przestrzennej struktury krajobrazu jest niezwykle istotne dla właściwego zrozumienia podstawowych procesów ekologicznych zachodzących w środowisku i ich dynamiki. Większość metod ilościowych wykorzystywanych obecnie do opisu zróżnicowania i struktury przestrzennej krajobrazu oraz jego fragmentacji i powiązalności jest oparta na skategoryzowanych (dyskretnych) modelach krajobrazu, a więc modelach, w których krajobraz jest rozpatrywany jako system dyskretnych jednostek przestrzennych (np. płatów w mozaice lub płatów i korytarzy). Tego typu kategoryzacja (często subiektywna) nie pozwala na uwzględnienie wewnętrznej złożoności wyróżnionych w krajobrazie elementów, co może prowadzić do utraty ważnych, pod względem ekologicznym, informacji. Celem projektu, który właśnie rozpoczął się w Zakładzie GIS KiT jest wypracowanie nowych ścieżek postępowania pozwalających na zwiększenie dokładności reprezentacji struktury przestrzennej krajobrazu poprzez integrację modeli dyskretnych i ciągłych (utworzenie Zintegrowanych Modeli Krajobrazu) oraz, na ich podstawie, opisanie w złożony sposób (ilościowo i jakościowo) fragmentacji i powiązalności. W ramach projektu wypracowany zostanie zbiór nowych metod i metryk, które pozwolą na bardziej dokładny opis fragmentacji i powiązalności na poziomie krajobrazu i gatunków.

Badania potrwają do roku 2015. Budżet projektu wynosi 470 541 zł. Wkrótce więcej informacji na stronach projektu. Projekt jest finansowany ze środków  Narodowego Centrum Nauki.

 

1 sierpień 2012

Grant badawczy w ramach programu Fulbright Senior Advanced Research Awards

Gratulujemy! Dr Katarzyna Ostapowicz została wyróżniona grantem badawczym w ramach programu Fulbright Senior Advanced Research Awards finansowanego wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski. Stypendium badawcze przeznaczone jest dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych i placówkach badawczych, na realizację indywidualnego projektu badawczego we wskazanej przez stypendystę uczelni lub instytucji naukowej w USA. Projekt badawczy: "Multi-scale approach for detecting and assessing land abandonment and forest regeneration in mountain areas using remote sensing" stypendystka będzie realizowała na Uniwersytecie Wisconsin-Madison w zespole prof. Volkera C. Radeloffa (Department of Forest Ecology and Management, Spatial Analysis for Conservation and Sustainability - SILVIS Lab).

1 lipiec 2012

FORECOM: Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki

W jaki sposób i w jakim stopniu zmiany użytkowania ziemi i zmiany klimatyczne, zachodzące w ciągu ostatnich 150 lat wpłyną na zmiany powierzchni lasów, bioróżnorodność i wiązanie węgla w przyszłości? Czy procesy te mają podobny charakter w Alpach Szwajcarskich i Karpatach Polskich?
By odpowiedzieć na te pytania Zakład SIGKiT oraz Zakład Klimatologii IGiGP, wspólnie ze Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL rozpoczął właśnie realizację projektu FORECOM. Do konstrukcji przestrzennych modeli prognostycznych posłużą zintegrowane i przetworzone informacje z map archiwalnych, zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz danych ze skaningu laserowego. Wspólne badania potrwają do roku 2016. Budżet projektu wynosi 2 150 562,20 zł.
Wkrótce więcej informacji na stronach projektu.
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

   

13 czerwiec 2012

Nagroda w XXVIII Konkursie Prac Magisterskich PTG

Gratulacje dla naszego absolwenta – mgr. Sławomira Mleczki za zdobycie III nagrody w XXVIII Konkursie Prac Magisterskich PTG za pracę pt. Wyznaczanie potencjalnych terenów narciarskich na obszarze Beskidu Sądeckiego za pomocą GIS. Opiekunem pracy był dr hab. Jacek Kozak prof. UJ.

12 czerwiec 2012

Seminarium - wyniki projektu specjalizacynego 2012

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, gdzie przedstawione zostaną wyniki tegorocznego projektu specjalizacyjnego studentów I roku SUM (specjalność GIS):

"Jak interpretować i pozyskiwać informacje z map archiwalnych?  
Zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w wybranych gminach karpackich (Niedźwiedź, Szczawnica, Trzciana) w świetle materiałów historycznych" 

 
Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2012 r. o godzinie 10:15 do sali 1.21


12 styczeń 2012

Forum Carpaticum 2012

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Forum Carpaticum, które odbędzie się w dniach
30.05 - 2.06 w Starej Lesnej (Słowacja), pod hasłem "From data to knowledge, from knowledge to action".

Seria konferencji Forum Carpaticum, zapoczątkowana w 2010 r. w Krakowie (Polska) przez inicjatywę Science for the Carpathians, ma na celu wspieranie badań naukowych, zwłaszcza z zakresu zrównoważonego rozwoju, prowadzonych na obszarze Karpat, a także współpracy i transferu wiedzy pomiędzy naukowcami i praktykami, działającymi na tym obszarze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumcarpaticum.org

baner_FC

Forum Carpaticum 2012 jest wspierane przez Fundusz Wyszehradzki
http://visegradfund.org


5 styczeń 2012

Badania dotyczące powiązalności potencjalnej populacji żubra (Bison bonasus) w Karpatach

Współcześnie żyjąca populacja żubra europejskiego Bison bonasus liczy ok 4200 osobników, z czego ok 2600 na wolności. W Karpaty żubr został ponownie sprowadzony w latach 1960 - 1970, gdzie zapoczątkował rozwój białowiesko-kaukaskiej linii genetycznej tego gatunku, która obecnie liczy ok 350 osobników żyjących w pięciu stadach na wolności (z czego 304 osobniki występują w Bieszczadach). Jednym z największych zagrożeń dla tego gatunku w Karpatach jest niewielka liczebność stad oraz ich izolacja. Małe stada pozostawione w izolacji mają niewielkie szanse przetrwania z powodów demograficznych i genetycznych. W celu ochrony gatunku przed wyginięciem należy więc sukcesywnie zwiększać liczebność stad oraz areał ich bytowania, a także zapewnić wymianę osobników między stadami. Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie potencjalnie najlepszych obszarów dla re-introdukcji nowych stad, a także potencjalnych korytarzy migracyjnych pomiędzy tymi obszarami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians" dostępną w czasopiśmie Biological Conservation (doi:10.1016/j.biocon.2011.12.017).

zubr


17 listopada 2011

Konferencja końcowa projektu Mountain.TRIP: Transforming Research Into Practice

17 listopada 2011 w Brukseli odbyła się końcowa konferencja projektu Mountain.TRIP, w którym uczestniczył Zakład SIGKiT. W ciągu dwóch lat w projekcie opracowywano i przetestowano szereg produktów ułatwiających komunikację między nauką a praktyką, wykorzystując wiedzę wypracowaną w licznych projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów górskich. Wszystkie z tych produktów są omówione i dostępne na stronie www.mountaintrip.eu.


16 listopada 2011

III Krakowski Dzień GIS

"W poszukiwaniu wody..." - pod takim hasłem obchodziły w tym roku Dzień GIS krakowskie uczelnie. Impreza, która odbywała się na Politechnice Krakowskiej, skierowana była zarówno do studentów, jak i uczniów szkół średnich oraz podstawowych. Jak co roku, szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty, które przygotowały koła naukowe. Więcej informacji o obchodach znaleźć można na gisday.pk.edu.pl.

1 października 2011

Rekrutacja na Studia Podyplomowe UNIGIS

1 października 2011 r. rozpoczęła się rekrutacja na dwuletnie Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. Rekrutacja potrwa do 31 grudnia 2011 r. Zapraszamy!

Studia odbywają się w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem Internetu. Są prowadzone w ramach międzynarodowej sieci UNIGIS International Association w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu.

12-16 września 2011

ESA ADVANCED TRAINING COURSE IN LAND REMOTE SENSING

W dniach od 12 do 16 września 2011 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyły się międzynarodowe warsztaty teledetekcyjne zorganizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Zakład GIS, Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ.

W warsztatach wzięło udział 55 doktorantów, osób posiadających stopień doktora, naukowców i użytkowników z Europy i Kanady, związani z tematyką teledetekcyjną. Uczestnicy wysłuchali serii wykładów oraz wzięli udział w zającach praktycznych prowadzonych przez międzynarodowe grono specjalistów, naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z teledetekcją optyczną, termalną i radarową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011

Galeria zdjęć z Warsztatów ESA

8 czerwca 2011

Warsztat "Narzędzia do planowania zrównoważonego rozwoju obszarów górskich: dane, wskaźniki i analizy przestrzenne"

8 czerwca 2011 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, w ramach projektu mountain.TRIP odbył się warsztat pt: "Narzędzia do planowania zrównoważonego rozwoju obszarów górskich: dane, wskaźniki i analizy przestrzenne".

Szczegóły można znaleźć pod http://www.mountaintrip.eu/poland-workshop/warsztaty-w-polsce.html


29 marca 2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej w Zakładzie GISKiT

29 marca odbyła sie publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Kotarby pt.

Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego

Serdecznie gratulujemy Panu doktorowi!

18 marca 2011

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej!

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Kotarby pt.

Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego

Obrona odbędzie się we wtorek 29 marca 2011 w sali konferencyjnej 1.01 o godzinie 12.15.

Serdecznie zapraszamy!

17 marca 2011

Zapraszamy na seminaria magisterskie!

Serdecznie zapraszamy na seminaria magisterskie, które odbywają się we wtorki o godzinie 9.45 w sali 1.25.
W tym semestrze referowane będą następujące tematy:

12 kwietnia - Sonia Wolska
Metody geowizualizacji przestępczości na przykładzie Tarnowa

19 kwietnia - Karolina Ciuńczyk
Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth

10 maja - Maciej Juchiewicz
Ocena wpływu zmian pokrycia terenu na wybrane wskaźniki bioróżnorodności w Karpatach Polskich
Paweł Moszczyński
Ocena dokładności modeli wysokości SRTM i ASTER dla wybranych obszarów w Polsce

17 maja - Kamil Gilowski
Możliwości wykorzystania danych radarowych do badania pokrycia terenu
Mateusz Szczęch
Wykorzystanie GIS do badania związków między rzeźbą a geologią Pogórza Orawsko-Jordanowskiego

24 maja - Justyna Błocka
Zmiany pokrycia terenu na pograniczu Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny w świetle danych satelitarnych Landsat
Łukasz Beluch
Dokładność kartowania terenowego z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS na obszarze zurbanizowanym

31 maja - Michał Mackiewicz
Możliwości wykorzystania lotniczego skaningu laserowego do badania pokrycia terenu

Serdecznie zapraszamy!

20 grudnia 2010

W dniach od 12 do 16 września 2011 r. w naszym Instytucie odbędą się międzynarodowe warsztaty teledetekcyjne. Przeznaczone są dla studentów studiów doktoranckich, osób posiadających stopień doktora, naukowców i użytkowników z Europy i Kanady, związanych z tematyką teledetekcji.
Główne cele warsztatów to:
• zapoznanie z dostępnymi narzędziami i metodami wykorzystania danych z
satelitów ERS, Envisat, TPM i Explorers,
• wykorzystanie danych teledetekcyjnych ESA EO i Third Party Mission
(TPM) w badaniach naukowych.

Rejestracja już otwarta! Więcej szczegółów:
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011

23 listopada 2010

Seminarium magisterskie

Na ostatnim seminarium badania realizowane w ramach pracy magisterskiej przedstawił Said Nawar - stypendysta rządu Egiptu w Zakładzie SIGKiT.

Said Nawar jest doktorantem w Soil Science Department, Suez Canal University w Ismailii w Egipcie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących GIS, teledetekcji oraz cyfrowego kartowania gleb.

18 listopada 2010

II Krakowski Dzień GIS już za nami

Tegoroczny Dzień GIS organizowany był w głównej mierze przez AGH. W nowej sali audytoryjnej, mogącej pomieścić 500 osób mogliśmy posłuchać bardzo różnych referatów - od modelowania powodzi po znaczenie GISu w życiu studenta...:)
Ale obchody odbywały się równolegle również w innych budynkach, a nawet Parku Jordana! Więcej przeczytać i zobaczyć można w oficjalnej relacji przygotowanej przez AGH.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

17 listopada 2010

II Krakowski Dzień GIS

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników IGiGP UJ na obchody II Krakowskiego Dnia GIS! W tym roku wypadają one 17 listopada. Krakowski Dzień GIS to wspólna inicjatywa krakowskich uczelni - Uniwerystetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej - tegorocznego gospodarza obchodów.

Program oraz inne szczegółowe informacje dotyczące imprezy znaleźć można na oficjalnej stronie
II Krakowskiego Dnia GIS.

Do zobaczenia na AGH!


19 października 2010

Zapraszamy na seminaria magisterskie!

Serdecznie zapraszamy na seminaria magisterskie, które odbywają się we wtorki o godzinie 9.45 w sali 1.25.
Na najbliższym - 19 X o własnych badaniach opowiedzą goście z Salzburga, przyjeżdżający do Zakładu w ramach programu CEEPUS.
Tematy prezentacji:

The setup of a spatial database using climate data from various sources
Peter Zalavari

Beyond visualisation - 3D GIS analyses for virtual city models
Florian Albrecht

Tydzień później - 26 X w ramach seminarium wykład i warsztaty poprowadzi dr Peter Vogt z JRC (Joint Research Centre) - Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Jest on autorem bezpłatnego programu GUIDOS służącego do badania fragmentacji pokrycia terenu.

Serdecznie zapraszamy!


16-17 października 2010

Warsztaty UNIGIS

W ostatni weekend w Instytucie odbyły się II warsztaty dla studentów studiów UNIGIS rocznika 2010. Jest to rocznik, który otrzymał wsparcie finansowe PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oprócz wykładów i zajęć praktycznych na uczestników czekała niespodzianka - możliwość zeskanowania własnego ciała skanerem laserowym.
Wyniki można zobaczyć poniżej.


15-17 września 2010

Forum Carpaticum - Integrating Nature and Society towards Sustainability

W dniach 15-17 września w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Forum Carpaticum - Integrating Nature and Society towards Sustainability. Wszelkie informacje dotyczace konferencji znaleźć można na stronie www.forumcarpaticum.org

20 lipca 2010

Mapa Czarnohory

Ukazała się mapa turystyczno-nazewnicza Czarnohory, w której opracowaniu brali udział pracownicy i doktoranci Zakładu SIG KiT oraz studenci IGiGP UJ. Mapa stanowi podsumowanie wieloletnich badań poświęconych m.in. wschodniokarpackiemu nazewnictwu oraz gospodarce pasterskiej. W opracowaniu wykorzystano także najnowsze obrazy satelitarne. Recenzentami mapy są: prof. dr hab. Janusz Gołaski oraz prof. dr hab. Janusz Gudowski, konsultantem ze strony ukraińskiej – Jurij Nesteruk z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Mapę można zobaczyć na portalu KARPATY.TRAVEL.PL oraz nabyć m.in. u wydawcy – w WYDAWNICTWIE RUTHENUS

22 czerwca 2010

Mountain.TRIP

W projekcie Mountain.TRIP jednym z kluczowych zadań jest poznanie potrzeb praktyków działających na obszarach górskich, w zakresie szeroko rozumianej informacji naukowej. Badania dotyczące potrzeb praktyków są prowadzone m.in. poprzez anonimowe kwestionariusze internetowe. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza pod adresem:
http://www.mountaintrip.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=91


4 maja 2010

Warsztaty INSPIRE

W dniach 22-25 czerwca 2010 roku w Krakowie odbędzie się konferencja INSPIRE. Po jej zakończeniu, w dniach 25-26 czerwca będą organizowane warsztaty INSPIRE dla doktorantów. Więcej informacji na stronie http://tinyurl.com/yhvk5um.

18 listopada 2009

Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej 2009

18 listopada obchodziliśmy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ pierwszy krakowski międzyuczelniany GIS Day 2009 (http://www.gis.geo.uj.edu.pl/gisday2009). Gospodarzem imprezy był w tym roku Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, ale organizował go wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. W przyszłym roku grono organizatorów powiększy się jeszcze co najmniej o Politechnikę Krakowską. Już dziś zapraszamy na II Krakowski Dzień GIS, który w 2010 r. (17 listopada) odbędzie się na Kampusie AGH.

16 listopada 2009

Licencja na oprogramowanie ESRI dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji IGiGP, Uniwersytet Jagielloński zakupił roczną licencję na oprogramowanie z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) firmy ESRI. W ramach licencji uzyskaliśmy prawo do bezpłatnego użytkowania niżej wymienionych produktów ESRI na wszystkich komputerach jednostek organizacyjnych UJ, a także na komputerach należących do pracowników, doktorantów i studentów UJ:

  • oprogramowanie ArcGIS Desktop przeznaczone do instalacji na komputerach uniwersyteckich - licencja sieciowa,
  • oprogramowanie ArcEditor Single Use przeznaczone do instalacji na komputerach osobistych pracowników UJ - licencja jednostanowiskowa,
  • oprogramowanie ArcEditor - roczna licencja edukacyjna, przeznaczona do instalacji na komputerach osobistych studentów i doktorantów UJ - licencja jednostanowiskowa.

 

Ponadto w ramach wykupionej licencji wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci UJ mają możliwość bezpłatnego korzystania z kursów dostępnych w Wirtualnym Kampusie ESRI. Kursy umożliwiają zapoznanie się z oprogramowaniem ESRI metodą nauki na odległość.
Aktualnie dostępna licencja ważna jest do dnia 31 maja 2010 r. planowane jest jej przedłużenie na kolejne lata.
Więcej informacji: http://www.adm.uj.edu.pl/esri/esri.htm

17-19 września 2009

W dniach 17-19 września br. odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
pt. "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania".

16 września 2009

W dniu 16 września 2009 roku, o godz. 11.00 w Auli Kampusu Odnowienia UJ miała miejsce uroczyst sesja organizowana z okazji Jubileuszu Pana Prof. dr hab Jana Andrzeja Ciołkosza.

27 maja 2009

Serdecznie zapraszamy na seminarium "Analiza zmian użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w drugiej połowie XX wieku, na podstawie zdjęć lotniczych (studium trzech gmin: Niedźwiedź, Szczawnica i Trzciana)", na którym studenci: Michał Dec, Żaneta Kaszta, Karolina Korzeniowska, Adam Podsada, Szymon Sobczyszyn - Żmudź, Ania Wójtowicz, Elżbieta Zimna zaprezentują wyniki prac wykonanych w ramach kursu "Projekt specjalizacyjny" pod kierunkiem dr hab. Jacka Kozaka i dr Katarzyny Ostapowicz. Spotkanie odbedzie się o godz. 10:00 w sali 1.21 IGiGP UJ.

17 lutego 2009

Science for the Carpathians (S4C) Workshop Report z warsztatów dotyczących rozwoju strategii i sieci S4C, Kraków, Polska (27-28 maj 2008); raport zawiera ogólne informacje dotyczące sieci oraz warsztatu, abstrakty prezentacji i posterów jak również wyniki prac grup tematycznych, i jest już dostępny na stronie: http://mri.scnatweb.ch/dmdocuments/S4C_workshop_report.pdf

15 stycznia 2009

23 stycznia 2009 roku Zakład GIS, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja im. Anny Pasek organizują pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej - KlimSat2009. Warsztaty mają na celu przybliżenie społeczności klimatologów najnowszych osiągnięć w dziedzinie satelitarnych obserwacji atmosfery, metod GIS pomocnych przy analizie danych satelitarnych. Tematem przewodnim pierwszej edycji Warsztatów jest zachmurzenie. Warsztaty odbędą się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Część pierwsza warsztatów (sesja referatowa) jest otwarta i zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych! Więcej szczegółów na temat Warsztatów na stronie: http://klimsat.teledetekcja.pl/.

GIS Lab

archiwum wydarzeń >>>

Zakład SIGKiT IGiGP UJ
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków   
więcej...
Studia podyplomowe UNIGIS

Studia podyplomowe UNIGIS
 
Obozy naukowe Czarnohora
 


GIS Day 2009


ż
 
GIS Lab Copyright